Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζες

Δες τον χάρτη

 Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,2 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα.

Περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων, ενώ σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με μερίδιο αγοράς 30% στα δάνεια και στις καταθέσεις. Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά.

Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου. To 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank, ενώ η απορρόφησή της ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2003.

Το 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) και τη Γενική Τράπεζα, πρώην θυγατρική της Societe Generale. Τον Μάρτιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Τον Ιούνιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τη Millennium Bank Ελλάδας, θυγατρική της BCP. Τον Απρίλιο 2015, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε το «υγιές» μέρος της Πανελλήνιας Τράπεζας. Οι συναλλαγές αυτές συνιστούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διαδικασία στην οποία η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμμετάσχει από την πρώτη στιγμή ως βασικός πυλώνας.

Το 2017 ήταν ένα κομβικό έτος για την Τράπεζα Πειραιώς. Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η χρονιά σηματοδότησε τη σταθεροποίηση των επιδόσεων της Τράπεζας. Η βελτίωση της ρευστότητας και της ποιότητας του ενεργητικού επιταχύνθηκε και αυτό ήταν εμφανές σε όλο το εύρος των χρηματοοικονομικών δεικτών. Σε θεσμικό επίπεδο η χρονιά χαρακτηρίσθηκε από την ολοκλήρωση στην αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας το οποίο περιλαμβάνει μέλη με διεθνή τραπεζική εμπειρία, ενδυναμώνοντας την εταιρική της διακυβέρνηση, σε εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και των εποπτικών κανόνων. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναδιοργανώσει σε σημαντικό βαθμό την ανώτατη διοικητική της δομή, ενισχύοντας την ανώτατη εκτελεστική της ομάδα. Η χρονιά 2017 επισφραγίσθηκε από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου τον Απρίλιο 2017 κ. Χρήστου Μεγάλου. H θεσμική θωράκιση της Τράπεζας επιτρέπει την περαιτέρω ισχυροποίησή της και την αδιάλειπτη επιχειρηματική συνέχεια προς όφελος μετόχων, πελατών και εργαζομένων.

Σήμερα η Τράπεζα διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σημερινές προκλήσεις και να διασφαλίσει ότι θα ανταποκριθεί στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης που υπαγορεύονται από τις βέλτιστες πρακτικές, το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις 30.09.2018 διαμορφώθηκαν σε €7,4 δισ. ενώ τα εποπτικά κεφάλαια Common Equity Tier1 (CET-1) σε €6,7 δισ. Ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των αποεπενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2018 σε 14,2%.

Η Διοίκηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάκαμψης. Βασικά ζητήματα προς διαχείριση για το 2018 παραμένουν: α) η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού, με συνεπή υλοποίηση ενεργητικής διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, προκειμένου να τηρηθούν οι δεσμεύσεις προς την ΕΚΤ, β) η ενίσχυση της ρευστότητας, μέσω της σταδιακής επιστροφής καταθέσεων και γ) η επάνοδος σε διατηρήσιμη κερδοφορία, με συνεχή βελτίωση των πηγών εσόδων, αλλά και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας έμπρακτα και ολοκληρωμένα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πελάτες της.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται Ομίλου επιχειρήσεων, που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα (universal bank). Η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα, παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου 5,2 εκατ. πελάτες.

Σήμερα, κατέχουμε την πρώτη θέση στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, με μερίδιο αγοράς περίπου 35% και υπόλοιπα ύψους περίπου €35 δισ. Επιπρόσθετα, διατηρούμε πελατειακή σχέση με το 85% των σημαντικότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα, στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη, στην Πράσινη Τραπεζική (green banking), στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρεται τόσο μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των περίπου 560 καταστημάτων και 2.000 ΑΤΜs του Ομίλου στην Ελλάδα όσο και από την καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακής τραπεζικής winbank.

Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκοντας τη διαφοροποίηση της μέσω της παροχής ανώτερου επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες διεθνώς καινοτομίες και τεχνολογικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το 2016 το αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα “e-branch”, το οποίο αποτελεί μία εντελώς νέα αντίληψη για την ελληνική αγορά. Η Πειραιώς διαθέτει σήμερα 6 e-branches στα οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές με ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια.

ΤΙ ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ

Η Τράπεζα Πειραιώς, θεσπίζοντας μια ενιαία εταιρική κουλτούρα, που βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, σκοπεύει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Με γνώμονα το αποτύπωμά της στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες της, τους ανθρώπους της, τους μετόχους της και την κοινωνία συνολικά, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να δημιουργεί συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να ενθουσιάζει τους πελάτες της και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών του στόχων και στη διαχείριση των προκλήσεων, επενδύει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους εργαζομένους, στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Στοχεύει σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την ανοικτή επικοινωνία, την υψηλή απόδοση και την προσωπική ανάπτυξη για τους ανθρώπους του. Συγχρόνως, θεσπίζονται και εφαρμόζονται πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που προάγουν θέματα ηθικής, εμπιστοσύνης, αφοσίωσης, ομαδικού πνεύματος και αποδοχής της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα 12.262 εργαζόμενους αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται για την ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών στις επιχειρηματικές της πρακτικές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις νομικές της υποχρεώσεις, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και εργασιών του, ο Όμιλος προωθεί την τακτική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα θέματα που τους απασχολούν. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η απασχολησιμότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η προαγωγή του πολιτισμού, καθώς και θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και της διαχείρισης κινδύνων, αποτελούν προτεραιότητες του Ομίλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα, καινοτομεί και προσφέρει λύσεις και διεξόδους, για να ανακτήσει η οικονομία και οι επιχειρήσεις μας το βηματισμό τους και να ανοίξουν βιώσιμους δρόμους δημιουργίας αξίας για το μέλλον που έρχεται.

Διεύθυνση

Υποσμηναγού Κατωπόδη Αθανασίου & Τσέλιου Στράτου, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας.