Πόλη της Λευκάδας και περίχωρα Λευκάδα Μονοπάτια Αλληλεγγύης

Μονοπάτια Αλληλεγγύης

Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας

Δες τον χάρτη

Τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης είναι ένας μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που προωθεί τις ανταλλαγές νέων, την κινητικότητα και τη διαπολιτισμική μάθηση σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα.

Περισσότερα

Τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο του 2007 με την νομική μορφή «αστική μη κερδοσκοπική εταιρία». Οι σκοποί της εταιρείας είναι αναπτυξιακοί, εκπολιτιστικοί, εκπαιδευτικοί, επιμορφωτικοί, κοινωνικοί, ανθρωπιστικοί και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί.

Ειδικότερα επιδιώκεται:
-Η συνειδητή συμμετοχή του πολίτη σε μια πολυπολιτισμική Ευρωπαϊκή Κοινότητα με σκοπό την προώθηση των αρχών της δικαιοσύνης και της ισότητας.
-Η ευαισθητοποίηση στα προβλήματα της ανθρωπότητας κοινωνικών, περιβαλλοντικών κ.λ.π. και η κατανόηση της αλληλοεξάρτησης μεταξύ των λαών.
-Η ανάπτυξη σχεδίων διεθνούς αλληλεγγύης, αλληλοπολιτισμικών ανταλλαγών και τουρισμού, οργάνωση υπηρεσιών εθελοντών τοπικώς και διεθνώς.
-Η ανάπτυξη και διατήρηση των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών μελών της Ενωμένης Ευρώπης καθώς επίσης και των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα και η Ε.Ε. έχουν συνάψει ειδικές σχέσεις συνεργασίας, στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης της νεολαίας και των κοινωνικών θεμάτων.
-Η προώθηση προϊόντων οικολογικών και προερχομένων από βιολογικές καλλιέργειες σύμφωνα με το πνεύμα των παραπάνω σκοπών της εταιρείας. 
-Η συμμετοχή σε προγράμματα Ανθρωπιστικής, Επισιτιστικής και Αναπτυξιακής βοήθειας που αφορούν τους πληθυσμούς των αναπτυσσομένων χωρών κυρίως δράση που συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της παιδείας, των βασικών κοινωνικών υποδομών, όπως και στην ενδυνάμωση των θεσμών και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
-Η άσκηση συναφών προς τους ανωτέρω τομείς δραστηριοτήτων, που προάγουν την τοπική πολιτιστική ανάπτυξη, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μέσα από τον διαπολιτισμικό διάλογο και την αμοιβαία κατανόηση των λαών.

Ενδεικτικά, αναφέρονται ως συναφείς δραστηριότητες: οι έρευνες και οι μελέτες, η συμμετοχή της εταιρείας σε ολοκληρωμένα προγράμματα, η οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκθέσεων, φεστιβάλ, εργαστηρίων και προγραμμάτων πολιτισμικής εμψύχωσης, η παραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων που προωθούν τους σκοπούς της εταιρείας, η έκδοση εντύπων πολιτιστικού – επιμορφωτικού περιεχομένου.
Προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων, ο φορέας συνεργάζεται με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς οργανώσεις και με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές και γενικά όλους τους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό με παρόμοιους σκοπούς. Βασικοί πρωταγωνιστές των δραστηριοτήτων μας είναι οι νέοι του φορέα μας αλλά οι δράσεις μας απευθύνονται στο πλατύ κοινό του τόπου μας.

Διεύθυνση

Καραβέλα 12, Τ.Κ 31100, Λευκάδα, Ελλάδα

Πρόσβαση

- Δεν χρειάζεται αυτοκίνητο

Η περιοχή

Τα Μονοπάτια Αλληλεγγύης βρίσκονται στην πόλη της Λευκάδας.